Zbrojní průkaz 2020: Jak v ČR získat zbrojní průkaz, co musíte udělat a splnit?

Zbrojní průkaz neodmyslitelně patří ke zbraním. Uvažujete o pořízení zbrojního průkazu, ale nevíte co musíte splnit? Kolik zbrojní průkaz stojí? Jak probíhá zkouška? Jaké typy zbrojního průkazu jsou? Na všechny tyto otázky a mnoho dalších informací se dozvíte v celém článku.

Získání zbrojního průkazu v Česku

Zbrojní průkaz, jak uvádí zákon, svého držitele opravňuje k nabývání vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva do těchto zbraní. A to v rozsahu dle příslušné skupiny. Držitel zbrojního průkazu může být současně držitelem libovolného počtu skupin.

V Česku legislativa limituje podmínky pro získání zbrojního průkazu přísně ve srovnání s jinými světovými zeměmi poměrně dost. Méně striktně zákony nahlížejí pouze na sportovní střelce a studenty lesnických a puškařských oborů.

V tuzemsku je proto nutné absolvovat i zkoušku před komisí. Podobně se ke zbraním staví již jen Slovenská republika a Kanada.

Co potřebuje zájemce o zbrojní průkaz

Délka celého postupu se obvykle pohybuje v řádu několika měsíců, v průměru 3 až 6. Jako první musí zájemce absolvovat zdravotní prohlídku. Tu může realizovat běžný praktický lékař, u skupiny D se však vyžaduje lékař zaměstnanecký. Doklad o zdravotní způsobilosti má však platnost pouhé tři měsíce, pozor.

Splnit musíte jednak obecné podmínky a jednak prokázat i svou odbornou způsobilost. Na příslušný policejní útvar si podáte proto přihlášku ke zkoušce. Střelecký kurz absolvovat nemusíte, pokud se k němu dobrovolně rozhodnete, musíte se vypravit ještě na střelnici. Kurz lze absolvovat kdykoli, tedy ještě i před podáním přihlášky.

Poté vás čeká zkouška. Absolvujete ji na střelnici, ale nikoli dle vlastního výběru, od policie ji dostanete určenou. Pokud bude vše v pořádku, opět na příslušném útvaru si podáte žádost o vydání průkazu. Ten si následně vyzvednete na témže místě.

Kdy nepotřebujete zbrojní průkaz

Existují také zbraně, ke kterým zbrojní průkaz vlastnit nemusíte. To jsou konkrétně ty, jež zákon vymezuje v kategorii D. Jedná se o zbraně určené pro sebeobranu na kratší vzdálenost, sportovní a zábavnou střelbu.

Skupiny zbrojního průkazu

Zbraně se v Česku rozdělují do celkem 5 skupin, a to dle 16 odst. 2 zákona o zbraních, a to následovně:

 • skupina A ke sběratelským účelům,

 • skupina B ke sportovním účelům,

 • skupina C k loveckým účelům,

 • skupina D k výkonu zaměstnání nebo povolání,

 • skupina E k ochraně zdraví, života nebo majetku.

Skupina A

Do této kategorie patří zakázané zbraně, zakázané střelivo nebo zakázané doplňky zbraní. Rozumí se tím:

 • zbraně

  • vojenské, včetně odpalovacích zařízení, s výjimkou pušek, pistolí a revolverů, ověřených pro civilní použití, pokud podléhají ověřování podle zvláštního právního předpisu

  • samočinné

  • vyrobené nebo upravené tak, že lze utajit jejich účel, nebo u kterých byly původní charakter a podoba změněny tak, aby se jejich použitím mohly způsobit těžší následky, anebo zbraně maskované jako jiné předměty (zákeřné zbraně),

  • palné nevyrobené z kovů, pokud nejsou identifikovatelné jako zbraně při kontrolách osob a zavazadel pomocí detekčních a rentgenových přístrojů,

  • plynové nebo expanzní, nejde-li o dovolené výrobní provedení,

  • střelná nástrahová zařízení a

  • s pevně vestavěnými tlumiči hluku výstřelu nebo s pevně vestavěnými laserovými zaměřovači;

 • střelivo

  • se střelou průbojnou, výbušnou nebo zápalnou,

  • pro krátké kulové zbraně se střelou šokovou nebo střelou určenou ke zvýšení ranivého účinku,

  • které neodpovídá dovolenému výrobnímu provedení, a

  • munice;

 • doplňky zbraní

  • tlumiče hluku výstřelu,

  • zaměřovače zbraní konstruované na principu noktovizorů a

  • laserové zaměřovače.

Skupina B

Do skupiny B se řadí zbraně určené ke sportovním účelům. Jsou to dle příslušného zákona tyto:

 • krátké opakovací nebo samonabíjecí zbraně,

 • krátké jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo se středovým zápalem,

 • jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka je menší než 280 mm,

 • dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než 3 náboje,

 • dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora nemohou dohromady pojmout více než 3 náboje a u nichž je podávací ústrojí odnímatelné, anebo u nichž není zaručeno, že nemohou být přeměněny běžně dostupnými nástroji na zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než 3 náboje,

 • dlouhé opakovací nebo samonabíjecí zbraně s hladkým vývrtem hlavně, jejichž délka hlavně je menší nebo je rovná 600 mm,

 • samonabíjecí zbraně, pokud mají vzhled samočinných zbraní, a

 • signální zbraně pro použití signálních nábojů ráže větší než 16 mm.

Skupina C

Skupinu C tvoří zbraně pro lovecké účely. Zákon pod touto definicí konkrétně rozumí následující:

 • jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka se rovná nebo je větší než 280 mm,

 • jednoranové nebo víceranové, opakovací nebo samonabíjecí dlouhé zbraně neuvedené v § 5 písm. d) až f),

 • plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně je vyšší než 16 J, s výjimkou paintbalových zbraní, a

 • více než dvouranové nebo opakovací zbraně zkonstruované na principu perkusních zámkových systémů.

Skupina D

Skupina D je definována jakožto zbraně k výkonu zaměstnání nebo povolání. Mohou to například být:

 • historické zbraně,

 • zbraně jednoranové a dvouranové zkonstruované na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů,

 • palné zbraně určené pro střelbu náboji typu flobert s energií střely na ústí hlavně do 7,5 J,

 • plynové zbraně na vzduchovou kartuš,

 • plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně dosahuje nejvíce 16 J,

 • expanzní zbraně a expanzní přístroje,

 • mechanické zbraně, u nichž je napínací síla větší než 150 N,

 • znehodnocené zbraně, na kterých byly provedeny takové nevratné úpravy, které znemožňují jejich použití ke střelbě,

 • zbraně, na kterých byly řezem provedeny takové úpravy, které odkrývají alespoň částečně vnitřní konstrukci zbraně,

 • neaktivní střelivo a munice a

 • zbraně neuvedené v kategoriích A až C.

Skupina E

Poslední skupinu tvoří zbraně k ochraně zdraví, života nebo majetku. Zařazeno je sem střelivo do zbraní kategorií A až D, které není zakázané.

Příprava na zbrojní průkaz

Při přípravě na zbrojní průkaz si většina uchazečů vzpomene na svá školní léta. Jak se připravit, abyste u zkoušky uspěli?

Teoretická část

Teoretická část bývá obecně poměrně účinné síto na uchazeče, uvádí se, že jí neprojde v průměru 30 % uchazečů. Měli byste se proto otázkám velmi zodpovědně věnovat a nespoléhat se na to, že si je jednou přečtete večer před zkouškou.

Kdy se začít učit

Kdy se začít učit, to je individuální, některé oblasti jsou velmi jednoduché, jiné vám zaberou času více. Co do celkového objemu je však učení dost, otázek je více než 500. Průměrný čas, který vám příprava zabere, je dle zkušeností úspěšných absolventů zhruba tři týdny.

Z čeho se učit

Obecně vám nebude stačit naučit se pouze testové otázky. Měli byste totiž jako držitelé zbrojního průkazu mít pojem i o platné legislativě, která je zásadní pro pochopení souvislostí. Přípravu na zkoušky proto nepodceňujte.

Učit se dnes můžete jednak z online materiálů, pomoct vám může také aplikace s názvem Zbrojní průkaz – testy. Na internetu najdete rovněž aktuální testové otázky, použít se dají třeba ty od ministerstva vnitra. Řadě lidí více vyhovují klasické papírové publikace. Doporučována bývá zejména kniha Zbrojní průkaz: Právní předpisy a testy ke zkoušce odborné způsobilosti. A samozřejmě na internetu dnes naleznete i kompletní znění příslušných zákonů.

Praktická část

Na střelecký kurz může vyrazit i absolutní začátečník. Mimo praktické části vás na něm mohou připravit i na tu teoretickou. Kromě průpravy na kurzu dostanete i materiály na procvičování doma. Pokud absolvujete přípravný kurz na střelnici, může pro vás výhodou být to, že se potkáte se zbraní, kterou dostanete i u zkoušky.

Taková příprava ale něco stojí. Počítejte podle konkrétního provozovatele i podle rozsahu kurzu s průměrnou cenou 500 až 2 000 Kč.

Jak probíhají zkoušky na zbrojní průkaz

Podali jste si přihlášku ke zkoušce na zbrojní průkaz. Co vás čeká pak?

Před zkouškou

Do měsíce vám přijde oznámení o tom, kde a kdy se budou zkoušky konat. Vše se dozvíte nejméně s desetidenním předstihem. Zkoušku budete vykonávat před zkušebním komisařem jmenovaným Ministerstvem vnitra. Toho jmenuje příslušný útvar policie. U zkoušky komisař ověří totožnost zkoušeného a vybere od něj poplatek.

Teoretická část

V praktické části vás čeká test. Ten je od roku 2014 pro všechny skupiny zbraní jednotný. Obsahuje celkem 30 otázek. Test se vždy skládá z uveřejněných otázek. Platí, že každá z uveřejněných otázek se ve stávajícím souboru zkušebních testů alespoň jednou vyskytuje, jak uvádí ministerstvo vnitra.

Testové otázky se skládají z několika okruhů, a to konkrétně z právní definice nutné obrany a krajní nouze, nauky o zbraních a střelivu, zákona o zbraních a souvisejících předpisech a zdravotnického minima.

Testových otázek je aktuálně více než v dobách minulých. V otázkách se objevuje také obrazový materiál ke zbraním a střelivu. Současné zkoušky se tak sice o něco ztížily, ubylo však nejrůznějších zlomyslných „chytáků“ a přezkušují se převážně praktické vědomosti.

Praktická část

Součástí praktického přezkoušení je ověření vašich znalostí, bezpečná manipulace se zbraní a střelivem a bodovaná střelba na pevný cíl. Praktická část se liší podle toho, pro kterou skupinu zbraní ji uchazeč absolvuje. Zejména se jinak posuzují nároky na přesnost střelby.

Komisař po vás například může chtít názorně předvést prohlídku zbraně za účelem kontroly, zda není nabitá, částečnou rozborku a sborku nebo přípravu zbraně a střeliva ke střelbě.

Opakování zkoušky

Uchazeč, kterému se podaří složit teoretickou část, ale u praktické zkoušky neuspěje, ji může opakovat. Přijít můžete nejdříve 15 dní a nejpozději 2 měsíce po zkoušce. Současně máte možnost si požádat o jiného zkušebního komisaře, pokud si myslíte, že k tomu máte důvod.

Pokud neuspějete u zkoušky teoretické, případně znovu nezvládnete praktickou část, můžete také jít na opakování, a to nejdříve za 3 měsíce neúspěšného vykonání zkoušky, respektive neúspěšně opakované praktické části zkoušky.

Odměna zkušebnímu komisaři

Pevně stanovena je částka 600 Kč, kterou budou uchazeči hradit coby odměnu zkušebnímu komisaři. Stejná je odměna za případné opakování těch uchazečů, kteří v prvním termínu neuspěli u praktické části.

Další náklady

Do celkových nákladů na absolvování zkoušky je nicméně nutné zahrnout i řadu dalších nákladů, například na pronájem střelnice. V součtu tak za celou zkoušku zaplatíte více a o nákladech je vhodné se informovat předem.

Cena zbrojního průkazu

Vlastnit zbraň je zodpovědnost, na kterou by měl být žadatel psychicky připraven. Jedná se však i o nemalý výdaj finanční. Co všechno budete muset zaplatit?

Většinou se platí následující položky:

 • lékařská prohlídka: 300–1000 Kč, případně psychiatrické vyšetření: 2000 Kč,

 • přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti: 100 Kč,

 • nepovinný střelecký kurz 500 až 2 000 Kč,

 • žádost o vydání zbrojního průkazu pro každou skupinu: 700 Kč, případně také: 700 Kč za rozšíření zbrojního průkazu,

 • žádost o vydání průkazu zbraně: 300 Kč,

 • žádost o vydání nového zbrojního průkazu po uplynutí platnosti: 400 Kč,

 • odměna pro zkušebního komisaře: 600 Kč, případně opakování zkoušky: 600 Kč,

 • doplatek za střelivo a pronájem střelnice: 1500 Kč,

 • žádost o vydání nového zbrojního průkazu po uplynutí platnosti: 400 Kč.

Pozn.: V uvedeném rozpočtu jsou pouze výdaje spojené se samotným průkazem, není započítáno pořízení zbraně jako takové.

Jak zažádat o zbrojní průkaz

Kde si požádat o zbrojní průkaz, jaké formuláře jsou k tomu nutné a co všechno budete muset doložit?

Přihláška k odborné způsobilosti

Kde se žádá

Každá žadatel se dostaví na příslušný útvar Policie ČR, to znamená dle místa trvalého bydliště na odbor zbraně a střeliva.

Forma žádosti

Vyplňovat budete formulář nazvaný Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti. Stáhnout si jej můžete na stránkách www.mvcr.cz (web ministerstva vnitra).

Jde o jednoduchý formulář, kam vyplníte své jméno, příjmení, datum a místo narození, případně místo pobytu. Zaškrtnete o průkaz které skupiny žádáte a přihlášku podepíšete.

Žádost o vydání zbrojního průkazu

Až budete mít za sebou zkoušku, čeká vás žádost o vydání samotného průkazu.

Kde požádat

Vaší žádostí se bude opět zaobírat příslušný útvar policie.

Forma žádosti

Příslušný formulář se jmenuje Žádost o vydání zbrojního průkazu a opět ho najdete na webu českého ministerstva vnitra.

Vyplňovat se v něm bude druh vaší žádosti, dále osobní a kontaktní údaje, typ skupiny a místo pobytu. Dále se ve formuláři uvádí verdikt o vaší zdravotní způsobilosti a identifikační údaje posuzujícího lékaře.

Co musíte přinést

S sebou si vezměte posudek o zdravotní způsobilosti, doklad o odborné způsobilosti a fotografii. Výpis z rejstříku trestů nutný není. Posudek o zdravotní způsobilosti nesmí být starší než 3 měsíce, doklad o odborné způsobilosti nesmí být starší než 1 rok. Fotografie musí být v předepsaném rozměru a odpovídající současné podobě žadatele.

U formulářů je akceptováno jejich elektronické vyplnění a vytištění, případně vyplnění rukou až po vytištění. Mohou být také vyplnění elektronicky a odeslány datovou schránkou, případně e-mailem.

Podmínky pro získání zbrojního průkazu

Žadatel o zbrojní průkaz obecně musí splnit všeobecné a odborné podmínky. Které to jsou?

Všeobecné podmínky

Místo pobytu

Každý žadatel musí mít pobyt na území ČR. U žadatele z ČR se posuzuje trvalý pobyt dle občanského průkazu. U cizince se jedná o místo trvalého, přechodného a dlouhodobého pobytu. Pokud jde o občana ze země, jež je součástí EU, dokládá souhlas své země. Jestliže se jedná o cizince ze zemí mimo EU, rozhoduje o získání průkazu Okresní ředitelství policie České republiky.

Věk

Věk se liší podle jednotlivých skupin, konkrétně je aktuálně stanoven takto:

 • skupina A – minimální věk 21 let,

 • skupina B – minimální věk 18 let, výjimečně pouze 15 let,

 • skupina C – minimální věk 18 let, výjimečně pouze 16 let,

 • skupina D – minimální věk 21 let, výjimečně pouze 18 let,

 • skupina E – minimální věk 21 let.

Trestní bezúhonnost

Trestní bezúhonnost se dokládá opisem z evidence Rejstříku trestů. K zahlazení odsouzení přihlíženo není, a to ani v případě amnestie.

Spolehlivost

Dle zákona o zbraních se za spolehlivou osobu nepovažuje ten:

 • jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno nebo bylo pravomocně rozhodnuto o podmíněném odložení návrhu na potrestání, a dosud neuplynula zkušební doba nebo lhůta, v níž má být rozhodnuto, zda se osvědčil,

 • kdo prokazatelně nadměrně požívá alkoholické nápoje nebo prokazatelně požívá návykové látky,

 • kdo pro vnitřní pořádek a bezpečnost představuje vážné nebezpečí svým jednáním, za které byl v posledních třech letech pravomocně uznán vinným ze spáchání více než jednoho přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku.

Zdravotní způsobilost

O tom, zda jste způsobilí k získání zbrojního průkazu, rozhodne váš praktický lékař. Případně si ještě může vyžádat navíc psychologické vyšetření.

Svéprávnost

Jaké svéprávnost se označuje způsobilost žadatele k právníkům úkonům. Znamená to, že fyzická osoba na sebe může brát určitá práva i povinnosti, je tedy subjektem práva. K nabytí svéprávnosti dochází zletilostí a za určitých okolností ji lze omezit.

Odborné podmínky

Odbornou způsobilost pak žadatel dokládá úspěšným složením zkoušky, a to jak v její teoretické, tak i v praktické části.

Platnost zbrojního průkazu

Pokud se vám podařilo úspěšně získat zbrojní průkaz, měli byste vědět, že má, podobně jako jiných dokumentů, omezenou platnost.

Platnost průkazů vydaných před rokem 2014 a poté

Průkazy vydávané před rokem 2014 platí pouze 5 let. Po uplynutí jejich platnosti již bude žadatelům vydáván zbrojní průkaz se standardní platností. Nově vydané průkazy vydané po roce 2014 mají platnost 10 let. Na podkladě posudku o zdravotní způsobilosti však může příslušný policejní útvar rozhodnout o vydání průkazu s kratší platností.

Výměna průkazu

Vyměnit si musíte průkaz v okamžiku, když dojde ke změně jména či příjmení. Stejně tak je nutné vyměnit průkaz zbraně, a to do 10 dní ode dne, kdy tato změna nastala. Původní doklady musíte odevzdat.

Propadlý průkaz

O nový průkaz si musíte požádat nejméně 2 a nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby platnosti. Pokud to nestihnete, průkaz vám propadne.

To znamená, že rovněž musíte ve lhůtě 10 pracovních dnů po skončení jeho platnosti odevzdat průkaz policii a zároveň odevzdat policii své zbraně a střelivo. Ty vám budou vráceny, až budete mít nový platný průkaz. Pokud zbraň neodevzdáte po výzvě sami, může vám být i zabavena, soudní souhlas se v této situaci nevyžaduje.

Zapomene-li si žadatel v řádné lhůtě požádat o vydání nového průkazu a chce zbraně vlastnit, musí absolvovat novou zkoušku odborné způsobilosti. Pak si zároveň může požádat o vydání nového průkazu.

Jak prodloužit platnost zbrojního průkazu

Majitelé zbraní se často ptají, jak si prodloužit platnost zbrojního průkazu. Všichni držitelé zbrojních průkazů by však měli vědět, že nic jako prodloužení neexistuje. Ve správném termínu si vždy musíte požádat o vydání průkazu nového.

Testy na zbrojní průkaz

Testy na zbrojní průkazy obestírá v myslích uchazečů mnoho otazníků. Co vás čeká u zkoušky a kolik bodů musíte mít, abyste testy prošli?

Jak vypadají testové otázky

Charakteristiku zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu stavuje vyhláška č. 221/2017 Sb. (Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zbraních).

Testové otázky vydává Ministerstvo vnitra ČR. Souhrn aktuálních testových otázek si také můžete na jejich webových stránkách stáhnout.

Otázky jsou rozděleny takto:

 • Otázky k prokázání znalosti
  • zákona o zbraních a právních předpisů vydaných k jeho provedení
  • zvláštních právních předpisů upravujících oprávněné použití zbraně
 • Otázky k prokázání znalosti
  • nauky o zbraních a střelivu
 • Otázky k prokázání znalosti
  • zdravotnického minima

Hodnocení testů

Nejlépe hodnocené jsou otázky z práva, těch je 22 a jsou za 3 body. Po 2 bodech můžete dostat za otázky z nauky o zbraních a střelivu, kterých je 5. Zvládnout musíte i 3 otázky ze zdravotnického minima, a to vždy za 1 bod.

Na vypracování testů mají uchazeči 40 minut. Časový limit na zkoušku je dostačující, je pravděpodobné, že jej ani nestihnete vyčerpat celý. Správně je vždy pouze jedna odpověď. Maximálně můžete získat 79 bodů, nutný limit se liší podle příslušné skupiny, a to následovně:

 • skupina A: 67 bodů,

 • skupina B: 71 bodů,

 • skupina C: 71 bodů,

 • skupina D: 74 bodů,

 • skupina E: 74 bodů.