ZBRANĚ KATEGORIE C-I

Zbraně C-I k držení nevyžadují zbrojní průkaz. K nákupu, držení a nošení stačí, aby vám bylo alespoň 18 let, dalšími podmínkami jsou svéprávnost a místo pobytu na území České republiky. Jediná opravdová povinnost, která s nákupem zbraně kategorie C-I zůstává, je povinnost nahlásit její nákup / vlastnictví na příslušném útvaru policie do deseti pracovních dní od jejího zakoupení.

Typickým příkladem zbraní kategorie C-I jsou plynovky nebo flobertky.

Zbraně kategorie C-I jsou ovšem stále zbraně a proto se k jejich vlastnictví vztahují i další pravidla jako zákaz manipulovat s nimi na veřejnosti, půjčovat je nezpůsobilým osobám, manipulovat s nimi pod vlivem alkoholu... a několik dalších. Širší znění zákona naleznete níže.

KOMPLETNÍ ZNĚNÍ ZÁKONA
Novela zákona 13/2021 Sb., která mění původní znění zákona 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, dnes definuje v § 3 tyto kategorie zbraní a střeliva:

zakázané zbraně a zakázané střelivo, kterými jsou zbraně kategorie A a zbraně kategorie A-I
zbraně podléhající povolení, kterými jsou zbraně kategorie B
zbraně podléhající ohlášení, kterými jsou zbraně kategorie C a zbraně kategorie C-I
ostatní zbraně, kterými jsou zbraně kategorie D
Samotná novela 13/2021 Sb. pak způsobila odštěpení kategorie A-I a kategorie C-I z původních kategorií A a kategorií C.

NOVÁ KATEGORIE C-I ZAHRNUJE:
zbraně zařazené do kategorie A, A-I, B nebo C, které byly znehodnoceny v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie
expanzní zbraně, které splňují požadavky na dovolené výrobní provedení stanovené prováděcí nprávním předpisem
jednoranové nebo dvouranové palné zbraně určené pro dělené střelivo,
palné zbraně určené pro náboje typu Flobert, náboje ráže 4mm M20 nebo úsťovou kinetickou energií střely srovnatelné střelivo určené pro výcvik ve střelbě,
plynové zbraně s ráží vyšší než 6,35 mm, nejde-li o paintballové zbraně,
palné zbraně pro soupeřský systém výcviku s úsťovou energií střely nejvýše 20 J,
signální zbraně pro použití signálních nábojů nejvýše ráže 16 mm,
elektrický zneschopňující prostředek založený na principu střelné zbraně (taser).
NAKLÁDÁNÍ SE ZBRANÍ KATEGORIE C-I:
Zbraň kategorie C-I může, není-li dále stanoveno jinak, nabývat do vlastnictví, držet a nosit fyzická osoba, která:

je starší 18 let,
je plně svéprávná
má místo pobytu na území České republiky.
Policie zajistí postupem uvedeným v § 57 zbraň kategorie C-I, pokud

byl její držitel pravomocně uznán vinným trestným činem uvedeným v § 22 odst. 1 písm. a) nebo b); za účelem ověření této skutečnosti může policie vyžadovat vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů
pokud se u jejího držitele prokáže změna zdravotního stavu, která může představovat v souvislosti s nakládáním se zbraní této kategorie přímé ohrožení života nebo zdraví; pro zjištění změny zdravotního stavu držitele zbraně kategorie C-I se přiměřeně použije § 20a odst. 3.
Zbraně kategorie C-I může nabývat do vlastnictví a držet také právnická osoba se sídlem nebo odštěpným závodem na území České republiky.

DRŽITEL ZBRANĚ KATEGORIE C-I NESMÍ:
zbraň nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, pokud se nepodílí na akci, jejíž součástí je střelba nebo obdobné nakládání se zbraní a při které lze takový způsob nošení zbraně považovat s ohledem na místní podmínky za obvyklý a přiměřený povaze dané akce; na přepravu zbraně kategorie C-I na takové místo se použije § 29 odst. 4 obdobně
zbraň nosit nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci
převést vlastnictví ke zbrani kategorie C-I nebo střelivo do ní na fyzickou osobu, která nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 1, není-li dále stanoveno jinak
přenechat zbraň kategorie C-I nebo střelivo do ní osobě, která nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo b)
střílet ze zbraně kategorie C-I
uvedené v § 6a písm. b), d), e), f), g) nebo h) tak, aby tím byl ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek
uvedené v § 6a písm. c) mimo střelnici nebo místo, kde je k tomu oprávněn podle jiného právního předpisu, nejedná-li se o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku.
Držitel zbraně kategorie C-I je povinen způsobem a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem

ohlásit nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie C-I nebo převod vlastnictví ke zbrani kategorie C-I, s níž doposud nakládal, příslušnému útvaru policie, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy k této skutečnosti došlo
vést evidenci zbraní kategorie C-I, které jsou předmětem jeho podnikatelské činnosti, jde-li o podnikatele v oboru zbraní a střeliva; evidenci zbraní kategorie C-I vede podnikatel v oboru zbraní a střeliva v centrálním registru zbraní.
Prováděcí právní předpis stanoví vzor formuláře ohlášení podle odst. 5 písm. a), způsob a rozsah, v němž se pro ohlášení nabytí nebo převodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-I nebo pro vedení evidence o zbraních kategorie C-I využije centrální registr zbraní nebo jiný informační systém umožňující přístup s využitím zaručené elektronické identity. Zásadní rozdíl oproti kategorii C je ten, že nabyvatel zbraně kategorie C-I nemusí mít zbrojní průkaz a stačí, splňuje-li požadavky zmíněné na začátku článku. Ohlašovací povinnost však zůstává stejná a používá se pro ni tento formulář.