ZBRANĚ KATEGORIE A

Zákon 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu definoval v § 3 tyto kategorie zbraní a
střeliva:

zakázané zbraně a zakázané střelivo, kterými jsou zbraně kategorie A a zbraně kategorie A-I
zbraně podléhající povolení, kterými jsou zbraně kategorie B
zbraně podléhající ohlášení, kterými jsou zbraně kategorie C a zbraně kategorie C-I
ostatní zbraně, kterými jsou zbraně kategorie D
Kategorie A zahrnuje zbraně, které mají výrazně vysokou účinnost, která není v drtivé většině případů potřeba pro legitimní civilní účely (dělostřelecké zbraně, plně automatické zbraně apod.), nebo s sebou nesou jiná bezpečnostní rizika (zbraně z vojenské produkce, které nejsou technicky ověřeny pro civilní účely, nedovolené výrobní provedení).

Kromě zbrojního průkazu či zbrojní licence je k nabytí vlastnictví, držení, popř. nošení zbraní kategorie A potřebné udělení výjimky příslušným útvarem policie. Na vydání výjimky nemá žadatel právní nárok a příslušný útvar policie coby správní orgán posuzuje žádost především z hlediska veřejného pořádku a bezpečnosti.

Právě zde se nachází hlavní legislativní rozdíl mezi kategorií A-I a A. Zatímco na držení zbraně kategorie A-I má občan ČR nárok, který může policie v odůvodněných případech zamítnout, tak na kategorii A nárok není a možnost vydání povolení k držení zbraně z této kategorie je čistě v dikci policie. Držiteli zbrojního průkazu může být výjimka pro kategorii A vydána navíc pouze ke sběratelským účelům a k ničemu jinému.

ZAKÁZANÉ ZBRANĚ:
zvláště účinné
samočinné
vyrobené nebo upravené tak, že lze utajit jejich účel, nebo u kterých byly původní charakter a podoba změněny tak, aby se jejich použitím mohly způsobit těžší následky, anebo zbraně maskované jako jiné předměty (zákeřné zbraně)
palné nevyrobené z kovů, pokud nejsou identifikovatelné jako zbraně při kontrolách osob a zavazadel pomocí detekčních a rentgenových přístrojů
střelná nástrahová zařízení

ZAKÁZANÉ STŘELIVO:
střelivo se střelou průbojnou, výbušnou nebo zápalnou anebo jinou střelou obsahující aktivní náplně, nejde-li o signální náboje nebo střelivo obsahující pyrotechnický výrobek podle zákona o pyrotechnice