Zbraně podléhající zákonu o zbraních a podmínky jejich nabývání a držení

Definice zbraně

Obecná definice zbraně stanovuje, že se tímto pojmem rozumí cokoli, co může učinit útok proti tělu důraznějším. Tato definice je zakotvena v § 118 trestního zákoníku, který se zabývá spácháním trestného činu se zbraní.

V souladu s tímto ustanovením může být zbraní chápáno i motorové vozidlo nebo dokonce pes. Bylo rovněž dle některých zdrojů judikováno, že takto může být chápán i tak běžný předmět, jako je propisovací tužka.

Dle zákona o zbraních se pak v užším slova smyslu pod pojmem zbraně rozumí zbraně střelné a střelivo do nich.

Dále je podstatné vědět, že některé trestné činy mohou být posuzovány přísněji, pakliže jsou spáchány se zbraní. Týká se to například útoku na úřední osobu, vydírání, porušování domovní svobody.

Střelné zbraně

Problematiku střelných zbraní konkrétněji upravuje zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních).

Kromě zbraní a střeliva spadají do působnosti tohoto zákona i některé doplňky a příslušenství zbraní (tlumiče hluku výstřelu), nálezy munice (např. pumy, granáty, dělostřelecká munice zachovaná v zemi převážně z 2. světové války, nebo zanechaná na území bývalých vojenských prostorů.

Kategorie zbraní

Zákon o zbraních definuje příslušné kategorie zbraní, a to následovně:

  • Kategorie A - „Zakázané zbraně“

  • Kategorie A-I - „Zakázané zbraně“

  • Kategorie B - „Zbraně podléhající povolení“

  • Kategorie C - „Zbraně podléhající ohlášení“

  • Kategorie C-I - „Zbraně podléhající ohlášení“

  • Kategorie D - „Zbraně nepodléhající registraci“

Podmínky držení a nošení zbraní v souladu se zákonem

Zbraně zařazené v kategoriích A, A-I, B a C podléhají registraci u příslušného útvaru policie a nabývat do vlastnictví, držet nebo nosit je může pouze osoba k tomu oprávněná.

Pod tím se rozumí držitel zbrojního průkazu (fyzická osoba), případně držitel zbrojní licence (právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba).

Zbraně definované v kategoriích C- I a D může nabývat do vlastnictví, držet a za určitých podmínek též nosit jakákoli svéprávná plnoletá osoba nebo právnická osoba, i za předpokladu, že se nejedná se o držitele zbrojního průkazu nebo zbrojní licence.

Dále se vyžaduje, aby kromě příslušníků policie či vojáků nosili lidé zbraň pouze skrytou. Stanoveno je pravidlo skrytého nošení pro všechny kategorie zbraní.

Kdo může získat zbrojní průkaz

Dle zákona se může držitelem zbrojního průkazu stát občan starší 21 let. Výjimky platí pro sportovní a lovecké použití zbraně/střeliva. Tato osoba musí navíc naplnit podmínky bezúhonnosti, spolehlivosti a zdravotní způsobilosti. Vyžaduje se i složení zkoušky odborné způsobilosti.