Zákon 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu

Zákon byl schválen dne 8. března 2002, účinnosti nabyl 1. 1. 2003. Dne 30. ledna 2021 pak nabyla účinnosti novela zákona o zbraních.

Tato novela měla za cíl implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní, nicméně obsahuje i množství novelizačních bodů nad rámec implementace uvedené směrnice.

Tato novela přinesla změnu v kategorizaci zbraní A-I a C-I, nová právní úprava se dotkla i tzv. nadlimitních zásobníků. Definovány byly nové hlavní části zbraně, došlo k úplnému zrušení zakázaných doplňků zbraní. Stejně tak novela stanovuje ničení zbraní téměř výhradně státem.

Stručný výtah ze zákona o zbraních:

Část první - zbraně a střelivo

Hlava I

Předmět úpravy a vymezení některých pojmů.

Hlava II

Rozdělení zbraní a střeliva do čtyř kategorií:

kategorie A - zakázané zbraně, zakázané střelivo nebo zakázané doplňky zbraní

kategorie B - zbraně podléhající povolení

kategorie C - zbraně podléhající ohlášení

kategorie D - ostatní zbraně

plus

střelivo do zbraní kategorií A až D, které není zakázané

Hlava III

Upravuje možnosti nabývání vlastnictví, držení a nošení zbraně a střeliva různých kategorií.

Hlava IV

Zbrojní průkaz a jeho rozdělení do pěti skupin (držitel zbrojního průkazu může mít libovolný počet skupin zároveň):

skupina A - ke sběratelským účelům

skupina B - ke sportovním účelům

skupina C - k loveckým účelům

skupina D - k výkonu zaměstnání nebo povolání

skupina E - k ochraně života, zdraví nebo majetku

skupina F - k provádění pyrotechnického průzkumu.

Dále upravuje podmínky pro vydání zbrojního průkazu (věk, zdravotní a odborná způsobilost, bezúhonnost a spolehlivost), rozšíření jeho skupin nebo jeho odnětí či zánik platnosti. Také jsou zde uvedena práva a povinnosti držitelů zbrojních průkazů.

Hlava V

Popisuje zbrojní licenci, která právnickou nebo fyzickou osobu opravňuje k nabývání vlastnictví a přechovávání zbraní nebo střeliva. Stejně jako zbrojní průkaz se dělí do několika skupin (podle důvodů užívání rozsahu oprávnění):

skupina A - vývoj, výroba zbraní nebo střeliva

skupina B - opravy, úpravy nebo znehodnocování zbraní nebo střeliva

skupina C - nákup, prodej nebo přeprava zbraní nebo střeliva

skupina D - půjčování zbraní nebo úschova zbraní nebo střeliva

skupina E - ničení nebo znehodnocování zbraní nebo střeliva

skupina F - výuka nebo výcvik ve střelbě

skupina G - zajišťování ostrahy majetku a osob

skupina H - uskutečňování sportovní, kulturní nebo zájmové činnosti

skupina I - provozování muzejnictví nebo sbírkové činnosti

skupina J - zabezpečování úkolů podle zvláštního právního předpisu

skupina K - provozování pyrotechnického průzkumu.

Zbytek hlavy V je obdobný jako u hlavy IV.

Hlava VI

Udává povinnost registrace pro každou zbraň kategorie A, B nebo C. Dokladem o registraci je průkaz zbraně.

Hlava VII

Trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní a střeliva z, do nebo přes Českou republiku.

Hlava VIII

Podmínky pro provozování střelnice, práva a povinnosti správce střelnice.

Hlava IX

Popisuje některé speciální případy, jako např. zadržení či zajištění zbraně/střeliva, možnosti zabezpečení zbraní/střeliva, svěření či vystavování zbraně, znehodnocení či dědění zbraně ad. Mimo jiné zde najdeme i podmínky tzv. zbraňové amnestie (zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování).

Hlava X

Informační systémy a uchovávání a poskytování údajů o zbraních, střelivu a provozovaných střelnicích.

Další

Hlava XI - Výkon státní správy

Hlava XII - Sankce a ochranná opatření

Hlava XIII - Ustanovení společná

Hlava XIV - Ustanovení přechodná

Část druhá

Změna zákona č. 156/2000 Sb

Část třetí

Změna živnostenského zákona

Část čtvrtá

Účinnost

Příloha

Vymezení zbraní a střeliva:

Část první - Druhy zbraní

Část druhá - Druhy střeliva